آموزش شماره نه-نکات نهایی در مورد HTML

آموزش شماره نه-نکات نهایی در مورد HTML
(Hypertext Markup Language) پایه و اساس صفحات وب سایت را تگهای HTML تشکیل می دهند. رعایت اصول و استانداردهای استفاده از تگهای HTML در زمان ایجاد صفحات لازم و ضروری است .زمانیکه از تگهای HTML به درستی استفاده نکنید در واقع موتورهای جستجو را اشتباه خواهید انداخت .با گذشت زمان و بروز شدن امکانات HTML خیلی از تگها از دور خارج شده و استفاده نمی شوند و بعضی تگها به دلیل سواستفاده های انجام شده برای فریب موتورهای جستجو حذف شده و یا مورد استفاده قرار نم...
آموزش شماره نه-نکات نهایی در مورد HTML
تعداد بازدید : 1111
04/01/2017 - 1395/10/15

آموزش شماره نه-نکات نهایی در مورد HTML

HTML(Hypertext Markup Language)

پایه و اساس صفحات وب سایت را تگهای HTML تشکیل می دهند. رعایت اصول و استانداردهای استفاده از تگهای HTML در زمان ایجاد صفحات لازم و ضروری است .زمانیکه از تگهای HTML به درستی استفاده نکنید در واقع موتورهای جستجو را اشتباه خواهید انداخت .با گذشت زمان و بروز شدن امکانات HTML خیلی از تگها از دور خارج شده و استفاده نمی شوند و بعضی تگها به دلیل سواستفاده های انجام شده برای فریب موتورهای جستجو حذف شده و یا مورد استفاده قرار نمی گیرند(مانند قاب  frame).

XHTML

درحال حاضر HTML  با استفاده از قواعد زبان XML(Extensible Markup Language) توسعه یافته است .تمامی عناصر به نحوی هم در HTML  و XHTML به یک شکل استفاده می شوند ولی تفاوتهای جزئی با هم دارند .زمانیکه از XHTML استفاده می کنید این امکان برای شما بوجود می آید که از دیگر ابزار XML  همچون XSLT که برای تبدیل محتوای XML اکاربرده می شود استفاده کنید .

 

 W3C(World Wide Web Consortium)

در سال 1994 کنسرسیومی جهت ارائه دستورالعملهای نحوه ایجاد صفحات وب ایجاد شد که به آن W3C (World Wide Web Consortium) گفته می شود.تمامی اعتبارسنجی ها و تایید صفحات وب بر اساس استانداردهای W3C انجام می گیرد .جهت دریافت آخرین استانداردها و تغییرات می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید :

https://www.w3.org/

بعضی از قوانین مهم :

  • صفحات وب باید با کد زیر شروع و به عبارتی دیگر اعلان شوند :

<!DOCTYPE html PUBLIC

"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">

 

  • تمامی تگها باید انتها داشته باشند :

<HTML Tag>---------------</Close HTML Tag>

 

  • تمامی صفحات باید دارای هدر و بدنه باشند :

<header>

</header>

<body>

</body>

  • بعضی از تگها بدون استفاده از تگ انتها بکاربرده می شوند .

<br />تگ خط جدید     

<hr /> تگ خط افقی      

<img src="--" />   تگ الصاق تصویر     

 

  • تگها در HTML بصورت حروف کوچک نوشته میشوند . خصوصیات(attribute) از این قانون پیروی نمیکنند.
<FONT color="#ffffcc"> نامعتبر
<font color="#ffffcc"> معتبر
<font color="#FFFFCC"> معتبر
  • کاربرد تگ <form>  بصورت تودرتو نادرست است .
<form>
  <form>
  </form>
</form>
  • در صورت استفاده از کاراکتر & از معادل کد آن استفاده کنید .
&amp;

 

جهت بررسی صفحات سایت جهت مطابقت با استانداردهای W3C می توانید به آدرس  زیر مراجعه کنید :

https://validator.w3.org/

جهت بررسی فایلهای CSS جهت مطابقت با استانداردهای W3C می توانید به آدرس  زیر مراجعه کنید :

http://jigsaw.w3.org/css-validator/