مطالب قدیمی تر
با عقل جور در نمیاد که آدم های باهوش رو استخدام کنیم و بهشون بگیم چه کاری بکنند. ما آدم های باهوش رو استخدام می کنیم تا اونا به ما بگن چه کاری بکنیم!
توسط :رامین فانی
1395/11/27 22:37
با عقل جور در نمیاد که آدم های باهوش رو استخدام کنیم و بهشون بگیم چه کاری بکنند. ما آدم های باهوش رو استخدام می کنیم تا اونا به ما بگن چه کاری بکنیم!
با عقل جور در نمیاد که آدم های باهوش رو استخدام کنیم و بهشون بگیم چه کاری بکنند. ما آدم های باهوش رو استخدام می کنیم تا اونا به ما بگن چه کاری بکنیم!

فرصت سوزی نکنیم
توسط :رامین فانی
1395/11/19 02:36
فرصت سوزی نکنیم
فرصت سوزی نکنیم

تنها سکوت و تسلیت
توسط :مدیر سایت
1395/10/30 21:12
تنها سکوت و تسلیت
تنها سکوت و تسلیت

مطالب قدیمی تر