شما در این بخش میتوانید شکایات خود از نحوه خدمات ،پرسنل و... را با مدیریت در میان بگذارید